درباره هاریکا

گروه صنعتی مبلمان هاریکا خدمتگزاری به مشتریان را در کلیه مراحل سرلوحه خویش قرار داده است.

کیفیت تنها مشخصه ای از محصول نیست بلکه مفهومی از زیربنای تفکر و خلاقیت هاریکا مفهومی که نیازمند تعهد به منظور رضایت کامل مشتریان می باشد